Управление подпиской
Подпис<div class="W5b">ерта</div>ки, оф<span class="o3R">ерта</span>ерта<div class="R2Jz">ерта</div>

Подд

к бес

ержка-800- абон
m
ентов
абон
ПАО абон Била
-800-
йн: 8
@sdpa
-800-

pport

200-8
E-mai
642 (

платн

звоно
E-mai
к бес
m
платн
звоно
ый).
ентов
E-mai абонl: supportpport абон@sdpa
к бес
ys.co
ый).
mзвоно
Поддер
er.com
жка абон
гаФон: 8
ентов Ме

-25-43 (

гаФон: 8
есплатны
-800-500ormpartn-25-43 (
ентов Ме
звонок б

-800-500

есплатны
Поддер
й). E-ma-800-500il: helpdesk@infdesk@infесплатныormpartn
ентов Ме
er.comгаФон: 8
Служба п

ele2: 8-80

оддержки а

)

бонентов T
Служба п
ele2: 8-80
0-333-57-1
0-333-57-1

0-333-57-1

4 (звонок

4 (звонок

бесплатный
ele2: 8-80
)
0-333-57-1

Для отк
аза от по
аза от подписки:дписки: Для отк
-

йн не

Абон

мс-со

ентам
в дом
Била
текст
йн не

ом СТ

обход
атно
имо о
обход
тправобходить с

Абон

мс-со

(смс

общен
текст
ие с
атно
текст

текст

ом СТ

атно

ОП на

ОП на

8930
атно
(смс
реги
беспл
ОП на
атно ашнемв дом
имо о
ашнем
йн не
реги

ом СТ

оне)

ашнем


- Абонен

н необходи

там МегаФо

(бесплатн

н необходи

там МегаФо

мо отправи

екстом СТО

ть смс-соо
о).
бщение с т
екстом СТО
екстом СТО
(бесплатн
П 161 на н

н необходи

омер 5151
н необходи
(бесплатн

екстом СТО

о).омер 5151
- Абоне

сплатно).

нтам Tele

номер 23

2 необход
имо отпра
имо отпра17248 (бевить смс- с текстосообщение с текстонтам Teleм СТОП на

вить смс-

номер 23

вить смс-

17248 (бе

нтам Tele

сплатно).
17248 (бе

имо отпра